Política de Transparència

INFORMACIÓ GENERAL. CORREDURIA D’ASSEGURANCES.

L’activitat professional de les Corredories d’Assegurances es troba regulada al Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i la resta de normativa reglamentària, garantint així la protecció dels drets dels clients.

Per al vostre coneixement i als efectes legalment previstos, us informem que aquesta web és propietat de la següent Corredoria d’assegurances:

a) És una societat mercantil de nacionalitat espanyola denominada “SERRANO i PEDROL ASSOCIATS S.L.” (d’ara endavant LA CORREDURIA) inscrita en el Registre Mercantil Barcelona, volum 33794, foli 156, full B237754. Amb domicili social a C/. Casp 114 C 2 2, 08013 BARCELONA. Número d’identificació fiscal B-62489638,

b) Compleix amb tots els requisits establerts a la Llei, estant inscrita en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances i els seus Alts Càrrecs amb el número de clau J-3977, que podeu comprovar a la pàgina web de La Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP).

c) Té subscrita pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de la capacitat financera legalment establerta, tot això en compliment del que disposa el Reial Decret Llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i la resta de normativa reglamentària.

d) Compte amb un departament d’atenció al client extern, encarregat d’atendre les seves queixes i reclamacions, per correu electrònic a info@solventoconsulting.com i per escrit al Servei d’Atenció al Client, c/ Aragó 208 pis 6, porta 5 de 08011 Barcelona. Per a més informació podeu adreçar-vos a qualsevol empleat de LA CORREDÚRIA, tot això de conformitat amb el que disposa l’Ordre del Ministeri d’Economia ECO/734/2004 d’11 de març.

e) Té establert el tractament de les dades de caràcter personal, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

INFORMACIÓ PRÈVIA. MEDIACIÓ EN ASSEGURANCES.

De conformitat amb el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i la resta de normativa reglamentària, (en la nostra qualitat de Corredoria d’Assegurances), manifestem que les ofertes efectuades i presentades, base de les pòlisses de referència i/o de la/les possible/es modificació/ns, són conseqüència del nostre assessorament independent, a partir de l’anàlisi objectiu d’assegurances del mateix sector efectuat a diferents entitats asseguradores, i que és, segons el nostre criteri professional, la que s’adapta millor a les necessitats manifestades i a la seva elecció definitiva, tenint en compte, tant la informació aportada, com la nostra experiència, i amb una asseguradora especialitzada en aquest tipus d’assegurances.

A conseqüència del que disposa el Reial decret llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i la resta de normativa reglamentària, el Prenedor autoritza LA CORREDÚRIA a analitzar les cobertures i a sol·licitar en nom seu un nou contracte sobre el risc assegurat, en cas que per qualsevol circumstància, el que se subscrigués fos anul·lat unilateralment per l’Asseguradora, i també autoritzant LA CORREDÚRIA a realitzar-lo en cas de millora en preu i/o cobertures.

SERRANO i PEDROL ASSOCIATS S.L.” us informa igualment del contingut de l’Art. 21 de la Llei 50/1980, de Contractes d’Assegurances en virtut del qual, les comunicacions de la corredoria a l’asseguradora en nom seu tindran els mateixos efectes que si les realitzés vostè (Prenedor de l’assegurança) .

A continuació, reflectim els aspectes més importants de la nostra activitat:

  1. Els criteris que utilitzem per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores són els següents:
  2. Realitzem una anàlisi de les assegurances presents al mercat, comparant les seves cobertures i exclusions, el conjunt de les seves condicions, així com les primes d’assegurançes, seleccionant aquelles que proporcionen els contractes més adequats per cobrir les necessitats i els interessos dels nostres clients.
  3. A l’hora de fer aquesta anàlisi, valorem els processos interns de les entitats asseguradores, tant a l’hora de la contractació com de la gestió del contracte, prestant especial atenció als procediments que tenen en marxa per a la gestió de sinistres (valoració, professionalitat , temps de resposta, liquidacions econòmiques, …)
  4. La relació amb les entitats asseguradores derivades de l’activitat, es regeixen per pactes que acordem lliurement sense que puguin afectar la nostra independència com a corredors. Els contractes mercantils que signem amb les entitats asseguradores es denominen “Cartes de Condicions”.
  5. Les entitats asseguradores amb què treballem i els productes que ofereixen són pràcticament totes, sent les principals: Liberty Seguros, Allianz, Reale, Axa, Arag, Generali, Asefa, Agrupació, Hiscox, Fiatc, Markel, Asisa, SegurcaixaAdeslas, etc.
  6. La nostra relació amb les entitats asseguradores esmentades és remunerada, i consisteix en una comissió sobre la prima/es contractada.
  7. El preu de l’assegurança o la prima que us oferim al final del procés d’assessorament està garantit per l’entitat asseguradora en els termes que preveu l’art. 6 de la Llei de contractes d’assegurances, per tant, durant quinze dies romandrà com a proposició o oferta d’assegurança.
  8. Nosaltres, com a mediadors, no li garantim directament la prima ofertada.
  9. Revisem i actualitzem aquesta informació amb una periodicitat mínima anual.
  10. Dissenyem cobertures específiques per a col·lectius amb necessitats similars i negociem condicions de cobertura i preu. En aquests casos es realitza una anàlisi prèvia de les preocupacions i peticions, a nivell assegurador dels col·lectius esmentats i seleccionem, de forma totalment objectiva, entre totes les asseguradores la que més encaixa amb el producte dissenyat