RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Titular:  SERRANO i PEDROL ASSOCIATS S.L. (d’ara endavant, LA CORREDÚRIA)

Domicili social: Carrer Casp 114 C 2º2ª, 08013 BARCELONA

CIF: B-62489638

Telèfon: 93 208 06 55

Correu electrònic: info@serrano-pedrol.cat 

DADES PERSONALS RECOPILADES I TRACTADES

Les dades personals que recopilem i tractem les obtenim directament de vostè o del seu representant legal, a través de formularis, comunicant-se amb nosaltres per correu postal, telèfon, correu electrònic, WhatsApp, o d’una altra manera.

Tota la informació que ens faciliti haurà de ser veraç, responsabilitzant-se de totes aquelles dades que ens comuniqui i havent de mantenir la informació perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real. En tot cas, la persona que faciliti la informació serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a LA CORREDURIA, o a tercers, per la informació que faciliti.

En cas de proporcionar-nos informació sobre altres persones ha d’obtenir el seu consentiment. Això és aplicable a totes les dades, i especialment, si n’hi hagués, a dades sensibles com les relatives a sancions administratives. Si ens proporcioneu dades d’altres persones ens esteu confirmant que teniu el seu permís i que aquestes persones han comprès com s’utilitzarà aquesta informació.

Les dades personals que podem recopilar i tractar sobre vostè són les següents:

Les finalitats per a les quals recopilem i tractem les vostres dades personals són les següents:

Només utilitzarem les vostres dades personals per a les finalitats per a les quals han estat recollides, tret que considerem raonablement que les hem d’usar per alguna altra raó i aquesta raó sigui compatible amb el propòsit original.

En cas que necessitéssim utilitzar la seva informació personal per a fins no relacionats, li ho notificarem amb prou antelació i li explicarem la base legal que ens permet fer-ho.

Recopilem les vostres dades personals a través dels següents mitjans:

BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Les bases legals que justifiquen el tractament de les vostres dades per a les finalitats especificades, són les següents:

Consentiment explícit

Heu atorgat el vostre consentiment explícit per al tractament d’aquestes dades personals per a un o més propòsits específics, en els quals no podem obtenir, proporcionar o administrar una cobertura d’assegurança sense aquest consentiment.

Vostè és lliure de retirar el teu consentiment contactant amb el nostre Responsable de Tractament. La retirada d’aquest consentiment pot afectar la nostra capacitat per contractar o gestionar una assegurança o ajudar amb el pagament de les reclamacions.

Execució del contracte subscrit amb vostè

El tractament és necessari per a la subscripció i/o execució d’un contracte del qual sigui part.

Compliment d’una obligació legal

El tractament és necessari per complir amb una obligació legal a què estiguem subjectes.

En interès públic

El tractament és necessari per fer una tasca duta a terme en interès públic.

Per als nostres interessos legítims

El tractament és necessari per als interessos legítims que persegueix LA CORREDURIA o un tercer, excepte quan aquests interessos siguin anul·lats pels seus interessos o drets i llibertats fonamentals, que requereixen una protecció de dades personals.

Per a reclamacions legals

El tractament és necessari per a l’establiment, l’exercici o la defensa de reclamacions legals o quan els tribunals exerceixin les competències.

TEMPS DE GUARDAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Guardarem les vostres dades personals únicament durant el temps que sigui necessari i per a les finalitats per a les quals es van recopilar originalment.

Haurem de guardar les dades mentre hi hagi alguna possibilitat de presentar una reclamació legal a l’empara de l’assegurança contractada per ambdues parts, o quan se’ns exigeixi guardar les dades personals a causa de raons legals o reglamentàries (Llei de Contracte d’Assegurança, Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, Reial Decret Llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i la resta de normativa reglamentària, Llei sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors, Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, normativa de distribució, així com qualsevol altra que fos aplicable).

Això no obstant, les dades romandran en situació de bloqueig durant els terminis que determina la normativa especificada anteriorment, a fi de poder atendre les responsabilitats que es poguessin generar. Transcorreguts aquests terminis, es procedirà a suprimir-los, llevat que l’interessat n’hagi autoritzat el tractament per a finalitats concretes per un termini superior.

En algunes circumstàncies, podem anonimitzar les seves dades personals (perquè ja no puguin associar-se amb vostè) amb finalitats de recerca o estadístiques, i en aquest cas podrem utilitzar aquesta informació indefinidament sense avís previ.

COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS A TERCERS

Podem comunicar la vostra informació personal als tercers que es detallen a continuació per als estrictes fins descrits en aquesta Política de Privadesa.

Podeu contactar amb nosaltres per obtenir més informació al voltant de la comunicació de la vostra informació personal.

Els tercers enumerats a continuació només utilitzaran la vostra informació personal sota la nostra estricta instrucció i tenen l’obligació de garantir que s’implementin les mesures de seguretat adequades.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Actualment LA CORREDÚRIA no realitza cap transferència internacional de dades personals fora de la Unió Europea.

Això no obstant, i si en un futur tingués lloc, volem assegurar-nos que les seves dades s’emmagatzemen i es transfereixen de manera segura. Per tant, només els transferirem fora de la Unió Europa quan es compleixi amb la legislació sobre protecció de dades i els mitjans de transferència ofereixin garanties adequades en relació amb les seves dades, per exemple:

Per garantir que la vostra informació personal rep un nivell de protecció adequat, posarem en pràctica els procediments adequats juntament amb els tercers amb qui intercanviem les vostres dades personals, per garantir que aquests tercers tractin aquesta informació personal de manera coherent amb la legislació sobre protecció de dades i que la respectin.

ELABORACIÓ DE PERFILS I DECISIONS AUTOMATITZADES

En calcular les primes d’assegurances, els membres del mercat d’assegurances (asseguradores i reasseguradores) poden comparar les vostres dades personals amb les mitjanes/estadístiques de la indústria. Les vostres dades personals també es poden utilitzar per crear mitjanes/estadístiques de la indústria en el futur. Això es coneix com a “elaboració de perfils” i s’utilitza per garantir que les primes reflecteixin el risc.

També podem tractar les vostres dades per elaborar un perfil comercial a partir de les vostres preferències personals que ens permeti oferir-vos productes d’assegurances, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics i les xarxes socials.

Els membres del mercat d’assegurances podrien prendre algunes decisions basades en el perfil i sense intervenció del personal (cosa que es coneix com a presa de decisions automatitzades). En aquest cas, els participants del mercat d’assegurances proporcionaran detalls de qualsevol decisió automatitzada en els vostres avisos d’informació (i prèvia sol·licitud), que inclouran:

MESURES DE SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Hem implementat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per evitar que les vostres dades personals es perdin, s’utilitzin o s’hi accedeixi accidentalment de forma no autoritzada, siguin modificats o divulgats, tot això d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals, així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa del sector aplicable.

Així mateix, hem implementat procediments per tractar qualsevol sospita de violació de la seguretat de les dades personals. En cas de produir-se, us ho notificarem a vostè i a l’entitat reguladora pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Tot i així, qualsevol transmissió de dades realitzada a través d’internet està sota la seva pròpia responsabilitat i risc, per la qual cosa us instem a prendre totes les precaucions per protegir la vostra informació personal mentre estigui en línia.

ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercitar gratuïtament els seus Drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició i Limitació al tractament de les vostres dades, així com a la portabilitat dels mateixos i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils.

En concret, té dret a:

En determinades circumstàncies, ens veurem obligats a restringir els drets anteriors per salvaguardar l’interès públic (per exemple, la prevenció o la detecció de delictes) i els nostres interessos (per exemple, el manteniment del privilegi legal).

L’exercici dels drets és personalíssim, per la qual cosa per a l’exercici haurà d’acreditar la identitat o la del Representant Legal. En cas que no acrediti degudament la seva identitat o hi hagi dubtes al voltant del dret exercitat, ens posarem en contacte amb vostè per aclarir aquests extrems.

Si voleu exercitar qualsevol dels drets enunciats anteriorment, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de les adreces a dalt indicades, adjuntant la petició de sol·licitud, datada i signada, així com fotocòpia d’un document identificatiu vàlid i un domicili a efectes de notificacions.