POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Titular:  SERRANO i PEDROL ASSOCIATS S.L. (d’ara endavant, LA CORREDÚRIA)

Domicili social: Carrer Casp 114 C 2º2ª, 08013 BARCELONA

CIF: B-62489638

Telèfon: 93 208 06 55

Correu electrònic: info@serrano-pedrol.cat 

DADES PERSONALS RECOPILADES I TRACTADES

Les dades personals que recopilem i tractem les obtenim directament de vostè o del seu representant legal, a través de formularis, comunicant-se amb nosaltres per correu postal, telèfon, correu electrònic, WhatsApp, o d’una altra manera.

Tota la informació que ens faciliti haurà de ser veraç, responsabilitzant-se de totes aquelles dades que ens comuniqui i havent de mantenir la informació perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real. En tot cas, la persona que faciliti la informació serà l’única responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a LA CORREDURIA, o a tercers, per la informació que faciliti.

En cas de proporcionar-nos informació sobre altres persones ha d’obtenir el seu consentiment. Això és aplicable a totes les dades, i especialment, si n’hi hagués, a dades sensibles com les relatives a sancions administratives. Si ens proporcioneu dades d’altres persones ens esteu confirmant que teniu el seu permís i que aquestes persones han comprès com s’utilitzarà aquesta informació.

Les dades personals que podem recopilar i tractar sobre vostè són les següents:

 • Dades Identificatives: Nom, adreça, correu electrònic, números de telèfon, sexe, estat civil, data i lloc de naixement, nacionalitat, detalls familiars (per exemple, en segons conductors vinculats a la pòlissa), DNI, Passaport, Carnet de conduir , matrícula, marca i model del vehicle, data de compra del vehicle, titularitat del vehicle, existència de rènting o crèdit bancari sobre el mateix, gravació de trucades, etc. Dades de navegació a la nostra web (per exemple, adreça IP).
 • Informació financera: detalls del compte bancari o targeta de pagament, o altres mitjans segurs de pagament (per exemple, PayPal).
 • Detalls del risc: Informació que hem de recopilar per avaluar el risc la cobertura del qual se sol·licita i facilitar els pressupostos de les companyies asseguradores que més s’ajustin a les vostres necessitats. Això pot incloure retirades de carnet de conduir, historial de sinistres amb responsabilitat sense responsabilitat, anul·lacions per part d’una altra asseguradora, ús del vehicle (particular o d’empresa), per a les assegurances de cotxes clàssics, quilòmetres actuals del vehicle.
 • Dades de crèdit i antifrau: Historial creditici, sancions i delictes, i informació rebuda de diverses bases de dades contra el frau relacionades amb vostè (Agències de referència creditícia – fitxers de solvència patrimonial i crèdit).
 • Informació de serveis: informació sobre les cotitzacions que rep i les pòlisses que contracta.
 • Assessorament en cas de sinistre: Existència o no de lesions corporals en cas d’accident (aquesta informació es demana als únics efectes d’assessorar el prenedor sobre la gestió del sinistre amb la companyia asseguradora, i no es recull informació sobre la naturalesa i l’abast de les lesions).
 • Reclamacions anteriors i actuals: Informació sobre reclamacions anteriors i actuals (incloses altres assegurances no relacionades), que poden incloure dades de caràcter personal.
 • Categories especials de dades personals: Dades relatives a sancions i condemnes penals.
 • Dades de màrqueting i comunicacions: El seu desig i consentiment per rebre les nostres comunicacions comercials i de tercers, així com les preferències de comunicació.
 • Dades Estadístiques i Demogràfics: També recopilem, fem servir i compartim dades agregades com dades estadístiques o demogràfiques per a qualsevol propòsit. Les dades agregades poden derivar-se de les vostres dades personals, però no es consideren dades personals segons la normativa ja que aquestes dades no revelen la seva identitat directament o indirectament.

Les finalitats per a les quals recopilem i tractem les vostres dades personals són les següents:

Només utilitzarem les vostres dades personals per a les finalitats per a les quals han estat recollides, tret que considerem raonablement que les hem d’usar per alguna altra raó i aquesta raó sigui compatible amb el propòsit original.

En cas que necessitéssim utilitzar la seva informació personal per a fins no relacionats, li ho notificarem amb prou antelació i li explicarem la base legal que ens permet fer-ho.

 • Inici de la relació de Corretatge
 • Adquisició de la condició de client;
 • Avaluar els riscos a cobrir i valorar la pòlissa/prima adequada;
 • Assessorament objectiu sobre els diferents productes d’assegurances que s’adaptin millor a les vostres necessitats;
 • Detecció i prevenció del frau;
 • Si s’escau, gestió de pagament de la prima a la companyia asseguradora.
 • Administració de pòlisses
 • Atenció al client, inclosa la comunicació per qualsevol mitjà i l’enviament d’actualitzacions o altres comunicacions relacionades amb la pòlissa.
 • Gestió de pagaments.
 • Realitzar controls de qualitat en relació amb els serveis prestats respecte a l’assegurança contractada.
 • Atenció i gestió de reclamacions
 • Gestió de reclamacions d’assegurances i reassegurances.
 • Defensa davant de la companyia asseguradora.
 • Assessorament en l’exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol mena que poguessin derivar-se de la relació contractual mantinguda.
 • Investigació de frau.
 • Renovacions
 • Contactar amb l’assegurat / titular de la pòlissa per renovar la pòlissa d’assegurança
 • Assessorar-lo com a client de manera objectiva sobre els diferents productes d’assegurances que s’adaptin millor a les vostres necessitats.
 • Si escau, gestió de Pagament de la prima a la companyia asseguradora.
 • Altres fins fora del cicle de vida de l’assegurança, però necessaris per a la provisió d’assegurança durant tot el cicle de vida de l’assegurança
 • Complir les nostres obligacions legals i reguladores.
 • Màrqueting i Publicitat
 • Per fer-li suggeriments i recomanacions sobre productes, serveis o ofertes directament relacionades amb el sector assegurador que poden interessar-lo.
 • Per oferir informació relativa a concursos, promocions, esdeveniments o similars.
 • Per fer suggeriments i recomanacions de temes relacionats indirectament amb les assegurances, com ara temes de salut, automoció o qualsevol tema que estigui de moda relacionat.

Recopilem les vostres dades personals a través dels següents mitjans:

 • La nostra pàgina web (fins i tot mitjançant l’ús de galetes);
 • Per telèfon (enregistrament de trucades);
 • Per correu electrònic;
 • WhatsApp Corporatiu;
 • Pàgines web de comparadors de preus d’assegurances a què heu accedit buscant pressupost;
 • Formularis;
 • Fires i/o esdeveniments organitzats sobre el sector;
 • Fonts d’accés públic.

BASES LEGALS PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Les bases legals que justifiquen el tractament de les vostres dades per a les finalitats especificades, són les següents:

Consentiment explícit

Heu atorgat el vostre consentiment explícit per al tractament d’aquestes dades personals per a un o més propòsits específics, en els quals no podem obtenir, proporcionar o administrar una cobertura d’assegurança sense aquest consentiment.

Vostè és lliure de retirar el teu consentiment contactant amb el nostre Responsable de Tractament. La retirada d’aquest consentiment pot afectar la nostra capacitat per contractar o gestionar una assegurança o ajudar amb el pagament de les reclamacions.

Execució del contracte subscrit amb vostè

El tractament és necessari per a la subscripció i/o execució d’un contracte del qual sigui part.

Compliment d’una obligació legal

El tractament és necessari per complir amb una obligació legal a què estiguem subjectes.

En interès públic

El tractament és necessari per fer una tasca duta a terme en interès públic.

Per als nostres interessos legítims

El tractament és necessari per als interessos legítims que persegueix LA CORREDURIA o un tercer, excepte quan aquests interessos siguin anul·lats pels seus interessos o drets i llibertats fonamentals, que requereixen una protecció de dades personals.

Per a reclamacions legals

El tractament és necessari per a l’establiment, l’exercici o la defensa de reclamacions legals o quan els tribunals exerceixin les competències.

TEMPS DE GUARDAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Guardarem les vostres dades personals únicament durant el temps que sigui necessari i per a les finalitats per a les quals es van recopilar originalment.

Haurem de guardar les dades mentre hi hagi alguna possibilitat de presentar una reclamació legal a l’empara de l’assegurança contractada per ambdues parts, o quan se’ns exigeixi guardar les dades personals a causa de raons legals o reglamentàries (Llei de Contracte d’Assegurança, Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, Reial Decret Llei 3/2020, que transposa la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances i la resta de normativa reglamentària, Llei sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors, Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, normativa de distribució, així com qualsevol altra que fos aplicable).

Això no obstant, les dades romandran en situació de bloqueig durant els terminis que determina la normativa especificada anteriorment, a fi de poder atendre les responsabilitats que es poguessin generar. Transcorreguts aquests terminis, es procedirà a suprimir-los, llevat que l’interessat n’hagi autoritzat el tractament per a finalitats concretes per un termini superior.

En algunes circumstàncies, podem anonimitzar les seves dades personals (perquè ja no puguin associar-se amb vostè) amb finalitats de recerca o estadístiques, i en aquest cas podrem utilitzar aquesta informació indefinidament sense avís previ.

COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS A TERCERS

Podem comunicar la vostra informació personal als tercers que es detallen a continuació per als estrictes fins descrits en aquesta Política de Privadesa.

Podeu contactar amb nosaltres per obtenir més informació al voltant de la comunicació de la vostra informació personal.

Els tercers enumerats a continuació només utilitzaran la vostra informació personal sota la nostra estricta instrucció i tenen l’obligació de garantir que s’implementin les mesures de seguretat adequades.

 • Asseguradores;
 • Reasseguradores;
 • Proveïdors de bases de dades antifrau i sancions;
 • Agències de referència creditícia – fitxers de solvència patrimonial i crèdit;
 • En cas d’impagament per part del Client, LA CORREDURIA podrà cedir les dades a empreses encarregades de recobrament dels deutes complint la normativa aplicable;
 • Empreses de serveis informàtics a companyies asseguradores;
 • Assessors professionals que inclouen auditors, advocats, assessors fiscals, pèrits, experts i agències de vendes de mitjans;
 •  Gestors de reclamacions;
 • Tercers involucrats en reclamacions/investigacions/processaments;
 • Investigadors privats;
 • Forces i cossos de seguretat de l’Estat;
 • Jutges, tribunals i altres òrgans de l’Administració pública;
 • Proveïdors de serveis d’administració de sistemes i TI;
 • Organitzadors d’esdeveniments, expositors d’esdeveniments i qualsevol altre tercer que participi a l’organització o a la contribució d’esdeveniments de LA CORREDURÍA;
 • Plataformes de Comunicació i Empreses de Màrqueting/Publicitat;
 • Bancs/Caixes d’estalvi;
 • Proveïdors telefònics utilitzats com a part del servei d’Atenció al Client;
 • Entitats d’enquestes de satisfacció;
 • Proveïdors de programari / sistemes;
 • Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions o altres Òrgans de l’Administració Pública amb competència en la matèria.
 • Òrgan de l’Administració amb autoritat sobre nosaltres o vostè, com quan hi ha una ordre judicial, obligació legal, etc.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Actualment LA CORREDÚRIA no realitza cap transferència internacional de dades personals fora de la Unió Europea.

Això no obstant, i si en un futur tingués lloc, volem assegurar-nos que les seves dades s’emmagatzemen i es transfereixen de manera segura. Per tant, només els transferirem fora de la Unió Europa quan es compleixi amb la legislació sobre protecció de dades i els mitjans de transferència ofereixin garanties adequades en relació amb les seves dades, per exemple:

 • Mitjançant un acord de transferència de dades que incorpori les clàusules contractuals tipus en vigor establertes per la Comissió Europea per a la transferència de dades personals pels responsables del tractament a l’EEE als responsables i encarregats del tractament en territoris que no tinguin lleis adequades de protecció de dades; o
 • Transferint aquestes dades a països respecte dels quals la Comissió Europea hagi adoptat una decisió d’adequació relativa al grau de protecció que els confereix la legislació; o
 • Quan sigui necessari per a la formalització o l’execució d’un contracte entre nosaltres i un tercer, i la transferència redundeixi en interès de la seva persona als efectes del contracte esmentat (per exemple, si hem de transferir les dades fora de l’EEE per complir les nostres obligacions d’acord amb aquest contracte si vostè és client nostre); o
 • Quan hagueu donat el vostre consentiment per a la transferència de les dades.

Per garantir que la vostra informació personal rep un nivell de protecció adequat, posarem en pràctica els procediments adequats juntament amb els tercers amb qui intercanviem les vostres dades personals, per garantir que aquests tercers tractin aquesta informació personal de manera coherent amb la legislació sobre protecció de dades i que la respectin.

ELABORACIÓ DE PERFILS I DECISIONS AUTOMATITZADES

En calcular les primes d’assegurances, els membres del mercat d’assegurances (asseguradores i reasseguradores) poden comparar les vostres dades personals amb les mitjanes/estadístiques de la indústria. Les vostres dades personals també es poden utilitzar per crear mitjanes/estadístiques de la indústria en el futur. Això es coneix com a “elaboració de perfils” i s’utilitza per garantir que les primes reflecteixin el risc.

També podem tractar les vostres dades per elaborar un perfil comercial a partir de les vostres preferències personals que ens permeti oferir-vos productes d’assegurances, per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics i les xarxes socials.

Els membres del mercat d’assegurances podrien prendre algunes decisions basades en el perfil i sense intervenció del personal (cosa que es coneix com a presa de decisions automatitzades). En aquest cas, els participants del mercat d’assegurances proporcionaran detalls de qualsevol decisió automatitzada en els vostres avisos d’informació (i prèvia sol·licitud), que inclouran:

 • On usen aquesta presa de decisions automatitzada
 • La lògica aplicada
 • Les conseqüències de la presa de decisions automatitzada
 • El dret d’obtenir intervenció humana, a expressar el punt de vista, a rebre una explicació de la decisió presa després de l’avaluació, i a impugnar-la.

MESURES DE SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Hem implementat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per evitar que les vostres dades personals es perdin, s’utilitzin o s’hi accedeixi accidentalment de forma no autoritzada, siguin modificats o divulgats, tot això d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecte al tractament de dades personals, així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa del sector aplicable.

Així mateix, hem implementat procediments per tractar qualsevol sospita de violació de la seguretat de les dades personals. En cas de produir-se, us ho notificarem a vostè i a l’entitat reguladora pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Tot i així, qualsevol transmissió de dades realitzada a través d’internet està sota la seva pròpia responsabilitat i risc, per la qual cosa us instem a prendre totes les precaucions per protegir la vostra informació personal mentre estigui en línia.

ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercitar gratuïtament els seus Drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició i Limitació al tractament de les vostres dades, així com a la portabilitat dels mateixos i a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils.

En concret, té dret a:

 • Que us proporcionem més detalls sobre l’ús que fem de les vostres dades personals/categoria especial de dades.
 • Que us facilitem l’accés a les vostres dades personals, obtenint fins i tot una còpia de la informació personal que vostè ens hagi proporcionat;
 • Que actualitzem qualsevol inexactitud a les vostres dades personals;
 • Que eliminem qualsevol categoria especial de dades personals/dades de caràcter personal que ja no tinguin una base legal per al seu ús;
 • Quan el tractament es basi en el consentiment exprés, retirar aquest consentiment prestat (sense efectes retroactius) per tal que cessem el tractament basat en aquest consentiment;
 • Oposar-se a qualsevol tractament basat en l’interès legítim, tret que els nostres motius per dur a terme aquest tractament superin qualsevol perjudici als seus drets de protecció de dades;
 • Restringir la manera com utilitzem les vostres dades personals mentre s’està investigant una denúncia;
 • Rebre les vostres dades personals en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder-les transmetre a un altre responsable;
 • Sol·licitar la baixa a la recepció de comunicacions comercials.

En determinades circumstàncies, ens veurem obligats a restringir els drets anteriors per salvaguardar l’interès públic (per exemple, la prevenció o la detecció de delictes) i els nostres interessos (per exemple, el manteniment del privilegi legal).

L’exercici dels drets és personalíssim, per la qual cosa per a l’exercici haurà d’acreditar la identitat o la del Representant Legal. En cas que no acrediti degudament la seva identitat o hi hagi dubtes al voltant del dret exercitat, ens posarem en contacte amb vostè per aclarir aquests extrems.

Si voleu exercitar qualsevol dels drets enunciats anteriorment, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de les adreces a dalt indicades, adjuntant la petició de sol·licitud, datada i signada, així com fotocòpia d’un document identificatiu vàlid i un domicili a efectes de notificacions.